Overige publicaties

Hieronder volgen enkele publicaties die zijn gerelateerd aan de Kweekschool voor de Zeevaart, de kwekelingenvereniging Mare Liberum en de Vereeniging van Oud-Kweekelingen:
IMG_0019.jpg
DE KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART EN DE STUURMANSKUNST 1785-1935, J.C.M. Warnsinck, 1935.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de KvdZ heeft de schrijver met behulp van het archief van het Vaderlandsch Fonds een gedenkboek samengesteld waarvan hij in zijn voorwoord zei: 'Ik heb getracht een beeld te geven van de geschiedenis der Kweekschool voor de Zeevaart gedurende de anderhalve eeuw van haar bestaan, en daarnaast, gepoogd haar invloed te schetsen op de ontwikkeling van de stuurmanskunst in ons Land. Hooger heb ik niet gegrepen.'

In 1949 verscheen het 'IN MEMORIAM', geheel gewijd aan de oorlog omgekomen oud-kwekelingen. Auteur van het boekwerkje was voorzitter S.J. van Limburg Stirum, die met grote zorg en vooral veel doorzettingsvermogen de lijst van omgekomen oud-kwekelingen had samengesteld. Daarnaast is het verslag opgenomen van de onthulling van het gedenkteken op 14 mei 1949. Omdat in 1974 nog een naam aan het monument was toegevoegd en het In Memoriam niet meer verkrijgbaar was, stelde W.A. Hage in 1988 een herziene uitgave samen.

50.jpg
IMG_0021.jpg
TOT EEN RECHTSCHAPEN EN KLOEK ZEEMAN
TOE TE RUSTEN.
G.J.A. Raven, G.M.W. Acda, H.E. Kuipers, N.D.B. Habermehl, Ph.M. Bosscher, 1985.
 
Het boek beschrijft de geschiedenis van tweehonderd jaar Kweekschool voor de Zeevaart en Hogere Zeevaartschool Amsterdam. De samensteller van het boek schrijft in zijn Inleiding:
'.....het te publiceren gedenkboek een duidelijk andere opzet te geven dan dat van een halve eeuw geleden.' Zo wordt in de onderwerpen veel meer aandacht besteed aan de externe ontwikkelingen die de geschiedenis van het zeevaartonderwijs te Amsterdam mee hebben bepaald.

75 JAAR, W.A.Hage, 1992

Het 75-jarig bestaan van de VOK werd gevierd met een minicruise aan boord van de ‘Koningin Beatrix’ van de Stena Line. Bijzonder was dat voor deze gelegenheid het schip onder commando stond van oud-kwekeling kapitein J. Herlé, jvi 1958. Een verslag van deze ‘reis’ en een overzicht van 'Driekwart eeuw wel en wee' kunt u lezen in het boekje dat ter gelegenheid van dit lustrum werd uitgegeven:
 

IMG_0022.jpg
 
IMG_0023.jpg

TER NAVOLGING, Dr. R.B. Prud’homme van Reine,1992.

In het gezelschap van jubileumuitgaven is het boek over de maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart, het jaarboek van de Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, een geheel ander boek. De samensteller van dit boek zegt in zijn voorwoord: 'Moge deze catalogus de lezer duidelijk maken dat de collectie van het Vaderlandsch Fonds een scheepvaartmuseum in het klein vormt, die het ten volle waard is in het grote Scheepvaart-museum te worden opgenomen'.

 

WERELDWIJD WERELDWIJS, 1995.

Om een betere band tussen de leerlingen te krijgen en om te proberen iets aan de strakke regels van het Internaat te veranderen, werd in 1945 besloten om een leerlingenvereniging op te richten. Met de hulp van enkele enthousiaste leraren en officieren werd een oprichtingsvergadering gehouden. Uit de verschillende namen die werden voorgesteld werd er uiteindelijk voor Mare Liberum gekozen. Aanleiding hiervoor was het standaardwerk dat Hugo de Groot in 1645, precies 300 jaar geleden, had geschreven waarin de stelling van de vrijheid van de zeeën wordt verdedigd. Helaas was er ondanks de goede voornemens weinig contact tussen het bestuur van Mare Liberum en de VOK of het Vaderlandsch Fonds. Het jubileumboek dat werd uitgegeven ter viering van het 50-jarig bestaan geeft een bijzonder compleet overzicht van het dagelijks leven op de Kweekschool.

IMG_0024.jpg
 

BELEVENISSEN VAN OUD-KWEKELINGEN VAN DE KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART VARENDE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

J.C. Nelisse, D. Roggeveen en J. Tonkens, 2000

IMG_0026.jpg

Bijzonder fraai samengesteld boek. Dankzij de inzet van de redactie konden de oorlogservaringen van 35 oud-kwekelingen nog net op tijd worden vastgelegd. De belevenissen zijn gerangschikt per rederij, waartussen ook de Gouvernements Marine en de Koninklijke Marine een plaats hebben gekregen. Het merendeel van de verhalen is zonder opsmuk en ontdaan van alle emotie opgeschreven. Een telkens terugkerend thema is het gevoel van machteloosheid, voortkomend uit het feit dat het ten strengste verboden was getorpedeerde schepen te hulp te komen.

 

NEGENTIG JAAR VOK-GESCHIEDENIS, Nico Habermehl (jvi 1963)

In dit boekje wordt niet alleen teruggekeken op 90 jaar VOK als geschiedschrijving, maar het is ook een introductie van ons volledig gedigitaliseerde verenigingsarchief bij het Gemeentearchief Amsterdam. Het is tevens een wegwijzer naar en gids in ons VOK-archief, maar ook dat van Mare Liberum en het archief van het Vaderlandsch Fonds. 2007.

IMG_0028.jpg IMG_0029.jpg
w.Afbeelding (2).jpg

Naar aanleiding van de sluiting van de Kweekschool voor de Zeevaart in 2000 verscheen in Amstelodamum (Maandblad voor de kennis van Amsterdam, Jaargang 88-2 maart/april 2001) van de hand van Nico Habermehl een mooie bijdrage met als titel 'Kweekschool voor de Zeevaart sluit voor goed de poorten'. De auteur belicht in zijn artikel de in de loop der jaren veranderende rol van de Kweekschool, die mede een gevolg was van de vele fusies in het Hoger Beroepsonderwijs. Hij stelt met spijt vast dat als internaat zonder onderwijsfaciliteiten de instelling geen lang leven meer beschoren was.

 

 

EN GY, O LIEVE KWEEKELINGEN!

Jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen

Samengesteld door Kees Polderman en Hans de Ruiter

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VOK in 2017 werd een rijk geïllustreerd jubileumboek uitgegeven, waarin zowel de geschiedenis van de Kweekschool voor de Zeevaart als die van de VOK aan de orde komen. Ook belicht het boek het 'kwekelingenbestaan' in diverse perioden tussen 1785 en 2000.

Jubileumboek VOK-100.jpg

 

 

 

(naar boven)